Våra onlinetester

EQ Helversion (900:-)

Nu fungerar det.

Inlevelseförmåga (300:-)

Inlevelseförmåga mäter förmågan att kunna förställa sig varierande känslomässiga perspektiv hos sig själv och andra. Inlevelseförmåga mäter: 1) Den mentala förmågan att kunna föreställa sig och, med hjälp av den egna fantasin och sin känslomässiga tillgänglighet, kunna bedöma andra människors känsloliv. 2) Det mäter mer specifikt; känslotillstånd, känslobeteende, upprördhet, altruism, prosocialt hjälpbeteende och likgiltighet mot andra människor. Metod: Självskattning - 24 frågor.

Arbetsfokus (50:-)

Arbetsfokus är ett arbetspsykologiskt test som mäter orsaken och upphovet till individens egenstyrda arbetsprestation. Psykologtestet bedömer individens förmåga att själv kunna avgöra vilka aktiviteter som är gynnsammast för arbetsprestationen. Graden av självstyrning bedöms av individens förmåga att kunna motivera inre- eller yttre känslomässig förstärkning. Testresultatet visar självstyrningens motståndskraft mot normer och förväntningar vid valet av bästa motiverande känslomässiga prestation. Vidare så visar testresultatet också medarbetarens förmåga till inflytande över egna förväntade känslomässiga handlingar. Mäter graden av - Självkontroll - Arbetsintresse - Mental vilja Metod: Självskattning - 19 frågor.

Stress (200:-)

Stress testet är ett arbetspsykologiskt test som undersöker upplevd stress både som en generell och en specifik förmåga och mäter Din förmåga att hantera dessa krav känslomässigt. Känslomässiga reaktioner som är relaterad till Din personliga risksituation såsom att Du vill fly, undvika situationer eller personer känslomässigt. Testresultatet beskriver i vilken grad yttre påverkan känslomässigt påverkar Dig i negativt eller positivt riktning. Testet mäter Din förmåga att själv kunna påverka Dina känslobetonade vad behöver jag göra/hur behöver jag tänka i olika situationer. Testet mäter - till vilken grad upplever jag min livssituation som stressande. - till vilken grad jag kan hantera olika risksituationer, Metod: Självskattning - 17 frågor.

Emotionell kortversion (50:-)

Personlighetsinventorium är så kallade arbetspsykologiska tester som innebär självskattning av personlighetsvariabler. De genomförs i datormiljö och är inte tidsbunden. Dessa test är uppdelade i två delar. Testerna ger en fördjupad bild av personens sätt att närma sig uppgifter och beslut, sättet att förhålla sig till andra människor samt intressen och motiv i arbetssituationen.

Organisationsdeltagande (100:-)

Testet organisationsdeltagande mäter 1) Kontinuitetsdeltagande beskriver förmågan till att engagerat fortsätta med sina arbetsuppgifter. 2) Normativt organisationsdeltagande beskriver förmågan att vara lojal mot sin arbetsorganisations värderingar och normer. 3) Affektivt organisationsdeltagande beskriver förmågan att med hjälp av känslomässiga uttryck delta i en organisation. Metod: Självskattning - 26 frågor.

Strategisk Emotionsreglering (250:-)

Testet är ett arbetspsykologiskt test som mäter planerad styrd emotionell reglering genom tankemässig och känslomässig påverkan. Känslomässig styrd reglering mäter förmågan att sätta igång, vidmakthålla, varierar eller förändra yttre eller inre varaktig planerad känslomässig ton. Dessa är exempelvis känslor och stämningar, vilka idag är centrala att förstå i vår vardag. Bedömningen mäter två motiverande känslomässiga förmågor av planerande beskaffenhet: a) Inre och Yttre känslomässig förbättring. b) Inre och Yttre känslomässig försämring. Metod: Självskattning - 26 frågor.

Allmän emotionsförmåga (300:-)

Allmän Emotionsförmåga är ett arbetspsykologiskt test som mäter förmågan att uppleva, värdera och uttrycka känslor; förmågan att få tillgång till och / eller skapa känslor när de underlättar tankeförmågan att förstå känslor och känslomässig kunskap samt förmågan att reglera känslor syftandes till att främja emotionell och intellektuell utveckling. Testet mäter dessa förmågor med utgångspunkt tagen i fem specifika förmågor: 1) Att kunna uppfatta och identifiera emotioner hos sig själv och andra, men också i objekt, exempelvis konst. 2) Att kunna använda och frambringa emotioner i andra mentala processer. 3) Att kunna förstå emotionell information och kombinerar känslomässiga övergångar mellan olika tillstånd samt att uppskatta emotionens betydelse. 4) Att kunna hantera och vara öppen för emotioner samt reglera dem hos sig själv och andra för att främja personlig förståelse och tillväxt. 5) Att kunna socialt reglera emotioner mäter förmågan att ha förtroende och med integritet kunna lugna känslomässiga reaktioner och hjälpa andra emotionellt. Metod: Självskattning - 26 frågor.

Samtliga priser exkl moms